P.N.L./Coaching


La PNL, creada per John Grinder i Richard Bandler, descriu de quina manera treballa la ment per aconseguir uns resultats determinats i estudia com els aspectes més subtils de la comunicació verbal i no verbal estan presents en les relacions interpersonals i contribueixen a produir canvis.

És l'estudi de l'estructura de l'experiència subjectiva de l'ésser humà, aquesta és la definició oficial de PNL i com a tal abasta tots els àmbits d'influència de la persona, és a dir, el familiar, el social i el professional. La PNL, per tant, és una forma d'observar l'experiència humana.
Tot ésser humà des del principi de la seva vida, va gravant les coses que li van succeint. Tot el que veu, sent i sent el va registrant. Això va formant un banc de dades de coneixements i experiències que podem equiparar a programes. El sistema que té el cos humà d'organitzar tot això és la Neurologia. I també, mitjançant la neurologia, aquesta organització s'expressa i torna al món exterior a través dels comportaments i el llenguatge. D'aquí ve la idea d'anomenar aquesta nova disciplina Programació Neurolingüística, només és una descripció de com funciona l'ésser humà.
La PNL sorgeix durant els anys 70 a Estats Units, de la mà dels Drs Richard Bandler i John Grinder, ells van realitzar les primeres aportacions a la PNL en comprendre que tots els nostres comportaments, creences i actituds estan programades en el nostre cervell a partir de les nostres experiències i models mentals elaborats al llarg de les nostres vides.

Tothom comprèn que el llenguatge, qualsevol tipus de llenguatge, serveix per comunicar-nos amb els altres. La gran aportació de la PNL és posar en relleu que el llenguatge més de per comunicar-nos, el fem servir per ordenar els pensaments, les idees i les emocions, això és un matís important ja que vol dir que també fem servir el llenguatge per comunicar-nos amb nosaltres mateixos .
Segons la PNL, cada acte procedeix un programa, de manera que cada conducta ve d'una emoció i un pensament que prèviament s'ha gravat en la nostra Neurologia i per tant, no es pot canviar una conducta sense tenir en compte l'emoció i el pensament del que procedeixen.
Tot això ens fa que el coneixement i la presa de consciència del llenguatge que emprem en comunicar, amb els altres i sobretot amb nosaltres mateixos ens pot ajudar a modificar i segons els casos, a potenciar els programes (pensaments, creences, emocions) segons els nostres desitjos i així avançar positivament cap als resultats que estem buscant.

Per a què serveix la PNL?

• Quan tens un problema, el saps resoldre de manera creativa?

• Quan vols abandonar un hàbit, saps com aconseguir-ho?

• Quan vols millorar una relació personal/professional, saps com fer-ho?

• Ets capaç de percebre tota la informació (verbal i no verbal) quan et comuniques amb altres persones.

 

 

Tota disciplina que implica observació d'un mateix aporta molt a la persona. Tenim un procés d'educació del qual hem adquirit moltes formes de pensar i moltes veritats que són simplement distorsions.

La PNL té com a objectiu desenvolupar la capacitat d'observació de l'experiència humana, de la pròpia experiència o de l'experiència d'altres persones i com es desenvolupa aquesta integració entre les dues neurologías.

 

Amb la PNL pots aconseguir entre altres coses:

  • Millorar la teva capacitat de comunicació.
  • Superar positivament situacions d'estrès o ansietat.
  • Solucionar conflictes de manera positiva i creativa.
  • Motivar amb passió a equips de treball oa tu mateix.
  • Percebre la informació no verbal de la persona quetens davant.Augmentar de manera notable i ràpida l'autoconfiança.
  • Millorar les relacions interpersonals.
  • Créixer personal i professionalment.
  • Potenciar teva intel·ligència emocional.

 

Coaching amb PNL.


La Programació Neuro-lingüística (PNL) es centra en la correcta definició d'objectius, s'orienta al modelatge de les persones més eficaces en cada àmbit d'activitat, i es distingeix per la seva capacitat de produir processos de promoció d'excel·lència que la converteixen en una de les tecnologies òptimes per aconseguir un coaching eficient i eficaç.

El Coaching és un procés de comunicació, acompanyament i guia, que realitza un coach (entrenador), per ajudar un coachee (client), a aconseguir l'excel·lència (el millor de si mateix), en el marc d'una aliança establerta entre tots dos (entrenador i client) al principi del procés de coaching.